Unngå klissete komplikasjonerOvixan® (mometasonfuroat) er en sterktvirkende glukokortikoid (gruppe III) for symtomatisk behandling av inflammatoriske hudsykdommer – som atopisk eksem og psoriasis. Effekten er like god som Elocon®. Kremen er basert på en olje/ vann-emulsjon og er framstilt for å forbedre pasientopplevelsen ved å ikke klebe, lukte eller bli kornete.1

Ovixan® 0,1 % krem (mometasonfuroat), et sterkt glukokortikoid, gruppe III. Reseptgruppe C. Reseptbelagt preparat. Indikasjoner:Symptomatisk behandling av inflammatoriske hudsykdommer som responderer på topisk behandling med glukokortikoider, som for eksempel atopisk dermatitt og psoriasis (unntatt utbredt plakkpsoriasis). Dosering og administrasjonsmåte: Voksne (inkludert eldre) og barn (fra 6 år): Appliseres i et tynt lag på de affiserte hudområder én gang daglig. Appliseringshyppigheten skal reduseres gradvis. Ved oppnådd klinisk bedring, er bruk av et mindre potent kortikosteroid ofte foretrukket. Bør ikke appliseres i ansiktet såfremt det ikke skjer under tett oppfølging av lege. Bør ikke brukes i lange perioder (>3 uker) eller på store områder (>20% av kroppsoverflaten, maks. 10% av kroppsoverflaten hos barn). Kontraindikasjoner: Overfølsomhet overfor virkestoffet mometasonfuroat, andre kortikosteroider eller overfor et eller flere av hjelpestoffene. Ansiktsrosen, acne vulgaris, hudatrofi, perioral dermatitt, perianal og genital pruritt, bleieutslett, bakterie-, virus- og soppinfeksjoner, varicella, tuberkulose, syfilis eller vaksinasjonsreaksjoner. Skal ikke brukes på sår eller på ulcerert hud. Forsiktighetsregler: Ved irritasjon eller sensibilisering, bør behandlingen seponeres og erstattes av annen hensiktsmessig behandling. Inneholder propylenglykol som kan gi hudirritasjon, og cetostearylalkohol som kan gi lokale hudreaksjoner. Glukokortikoider kan endre utseende på noen lesjoner og vanskeliggjøre riktig diagnostisering, og kan også forsinke tilheling. Ved infeksjon skal hensiktsmessig behandling med sopp- eller antibakterielle midler igangsettes. Hvis ikke hurtig forbedring oppnås, skal kortikosteroidet seponeres inntil infeksjonen er under tilfredsstillende kontroll. Systemisk absorpsjon: Kan forårsake reversibel undertrykking av hypothalamus-hypofyse-binyrebark (HPA)-aksen, med potensiell glukokortikoidmangel etter seponering. Manifestasjoner av Cushings syndrom, hyperglykemi og glukosuri kan også forekomme ved systemisk absorpsjon. Pasienter som påfører et topisk steroid på store overflater eller under okklusjon bør vurderes regelmessig for undertrykking av HPA-aksen. Hvis det brukes i ansiktet, skal okklusjon ikke anvendes og behandlingen skal begrenses til 5 dager. Kontinuerlig langtidsbehandling bør unngås. Psoriasis: Topiske steroider kan være farlig ved psoriasis, bl.a. pga. rebound-forverring etter toleranseutvikling, risiko for sentralisert pustular psoriasis og utvikling av lokal eller systemisk toksisitet pga. svekket barrierefunksjon i huden. Ved psoriasis er det viktig med nøyaktig rettledning av pasienten. Brå seponering: Når langtidsbehandling med potente glukokortikoider seponeres, kan rebound-forhold forekomme i form av dermatitt med intensiv rødming og svie, og brennende fornemmelse. Dette kan unngås ved gradvis nedtrapping av behandlingen. Synsforstyrrelser: Ikke til oftalmisk bruk. Skal ikke påføres øyelokkene pga. potensiell risiko for glaukom eller subkapsulær katarakt. Synsforstyrrelser er rapporter ved bruk av systemiske og topikale kortikosteroider. Ved symptomer som tåkesyn/andre synsforstyrrelser, skal pasienten vurderes for henvisning til øyelege for evaluering av mulige årsaker, som grå stær, grønn stær eller sjeldne sykdommer som sentral serøs korioretiopati (CSCR). Pediatrisk populasjon: Brukes med forsiktighet. Anbefales ikke til barn <2 år da sikkerhet og effekt ikke er fastslått. Bivirkninger som er rapportert ved systemisk bruk av kortikosteroider, deriblant hemming av binyrebarken, kan også forekomme ved lokal bruk av kortikosteroider, spesielt hos barn. Barn kan være mer sensitive for topiske glukokortikoiders innvirkning på HPA-aksen og for Cushings syndrom. Kronisk behandling med glukokortikoider kan påvirke vekst og utvikling. Behandling med okklusive bandasjer skal ikke brukes. Graviditet og amming: Kortikosteroider passerer placenta. Kliniske data på bruk av mometasonfuroat under graviditet mangler. Potensiell risiko for mennesker er ukjent. Selv om systemisk eksponering er begrenset, skal mometasonfuroat kun brukes under graviditet etter grundig nytte-/risikovurdering. Overgang i morsmelk er ukjent. Ovixan skal ikke påføres bryst eller tilstøtende hud under amming. Bivirkninger: Svært sjelden: follikulitt, brennende følelse, telangiektase, pruritus. Ikke kjent: sekundær infeksjon, furunkolose, parestesi, tåkesyn, allergisk kontaktdermatitt, perioral dermatitt, hypopigmentering, hypertrikose, striae, maserasjon av hud, miliaria, akneinforme reaksjoner, lokal hudatrofi, irritasjon, papuløs og rosacea dermatitt (i ansiktet), sensible kapillærer (ekkymose), tørrhet, overfølsomhet (mometason), smerte og reaksjoner på administrasjonsstedet. Økt risiko for systemiske effekter og lokale bivirkninger ved hyppig administrering, ved langvarig behandling eller behandling av store områder, samt ved okklusjonsbehandling eller behandling av intertriginøse områder. Hypo- eller hyperpigmentering er i sjeldne tilfeller rapportert i forbindelse med annen kortisonmedisinering, og kan derfor forekomme ved bruk av mometasonfuroat. Intrakraniell hypertensjon er rapportert hos pediatriske pasienter som behandles med topiske glukokortikoider. Pakninger og priser (pr. 01.07.2019): 30 g:80,90 kr. 100 g:182,90 kr (legemiddelsok.no). Refusjon etter blåreseptforskriftens § 2. Refusjonsberettiget bruk: Psoriasis, eksem og andre steroidømfintlige hudlidelser. Innehaver av markedsføringstillatelsen: Galenica AB, P A Hanssons väg 41, 205 12 Malmö, Sverige, Telefon: +46 (0)40 32 10 95. Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 30.10.2017. Utarbeidelsesdato: 24. juli 2019. Se preparatomtale før forskrivning.1. Dermatologi och Venerologi, sjuende opplag. H Rorsman, A Björnberg, A Vahlqvist, Introduction to Colloid and surface Chemistry, Duncan J Shaw. 2. Storm et al, J Am Acad Dermatol 2008;59:27-33. 3. S.Fouéré. Et al, JEADV 2005;19(3):2-6. 4. Beattie PE & Lewis-Jones MS. Br J Dermatol 2006; 155:145–151. 5. How patients experience psoriasis: results from a European survey. S. Foúeré. JEADV(2005).

galenica GALENICA AB | MEDEON SCIENCE PARK | SE 205 12 MALMÖ